Javni oglas za postavljanje kioska na Otvorenom bazenu

Javno komunalno preduzeće „Stadion“ Subotica, objavljuje sledeći

JAVNI OGLAS
ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA IZDAVANJE POVRŠINE U ZAKUP

Javno komunalno preduzeće ,,Stadion,, Subotica, na osnovu odluke Nadzornog odbora, objavljuje javni oglas radi izdavanja u zakup površine od ukupno 60 m2, za postavljanje kioska broj 4 na objektu Otvoreni bazen „Dudova šuma“ u Subotici na adresi Grabovačka bb.

Površina se izdaje u zakup na određeno vreme od 5 godina – za letnju sezonu (VI, VII, VIII mesec) uz obavezno aneksiranje Ugovora ukoliko radi i za vreme zimskog perioda

Površina se izdaje u zakup za sledeću namenu: ugostiteljski objekat za prodaju osvežavajućih pića, jela i ostalih namirnica čije konzumiranje zadovoljava potrebe korisnika bazena.

Početna cena za sticanje prava zakupa iznosi 30.000,00 dinara + PDV/MESEC.

Sa ponuđačem koji bude izabran u postupku prikupljanja pismenih ponuda, zaključiće se ugovor o zakupu na određeno vreme. Ponuđač koji bude izabran će biti obavezan da površinu – kiosk broj 4 – terasu o sopstvenom trošku adaptira i rekonstruiše opremi i prilagodi za obavljanje delatnosti ugostiteljskih usluga.

U postupku prikupljanja pismenih ponuda mogu da učestvuju pravna lica i preduzetnici koji imaju zasnovan radni odnos na neodređeno vreme sa minimum dva (2) zaposlena lica. Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi idejno rešenje za adaptaciju i rekonstrukciju površine – kiosk broj 4 – terasa. Troškovi adaptacije i rekonstrukcije spadaju na teret zakupca.
Zainteresovani ponuđač pismenu ponudu sa priloženim dokazima mora dostaviti najkasnije do 27.05.2019. godine do 12,00 časova, na adresu: JKP ,,Stadion,, Subotica, Sep Ferenca br. 3, poštom ili lično svakog radnog dana.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom ,,PONUDA ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA – KIOSK BROJ 4 – NE OTVARATI,,. Ponude se dostavljaju na obrascu ponude sačinjene od strane JKP ,,Stadion,, Subotica. Na poleđini koverte ponuđač upisuje svoje poslovno ime i adresu, broj telefona i prezime i ime ovlašćenog lica za kontakt.
Ponuda mora da sadrži sledeće podatke: poslovno ime i sedište podnosioca, njegov matični broj, poreski identifikacioni broj, broj tekućeg računa za povrat depozita, površinu i ponuđenu cenu zakupa, i ista mora biti potpisana potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Uz ponudu ponuđač mora da priloži: fotokopiju rešenja ili izvoda o registraciji, dokaz o uplati depozita, potpisanu izjavu da prihvata sve posebne uslove iz oglasa i izjavu da površinu preuzima u viđenom stanju, idejno rešenje adaptacije površine – kioska broj 4- terase, kao i fotokopiju prijave na osiguranje (M ili MA obrazac ili drugo), ugovora o radu na neodređeno vreme.

Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi dokaz o uplati 30 % od početne cene bez PDV, što iznosi 9.000,00 dinara, a isti iznos je obavezan uplatiti na tekući račun JKP ,,Stadion,, Subotica broj 160-379461-85, sa naznakom ,,Depozit za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda – kiosk broj 4.

Nepotpune i neblagovremene ponude će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.

Javno otvaranje pismenih ponuda će se obaviti dana 27.05.2019. godine u 13,00 časova, u prostorijama JKP ,,Stadion,, Subotica, Sep Ferenca br. 3.
Javnom otvaranju pismenih ponuda mogu prisustvovati ovlašćena lica ponuđača (zakonski zastupnik ili punomoćnik na osnovu pismene punomoći).

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena zakupnina.

Zakupnina će se plaćati mesečno unapred do 05-og u mesecu za tekući mesec. Iznos depozita će se uračunati u zakupninu za prvi mesec zakupa, sa time da će zakupac imati obavezu da eventualnu razliku zakupnine za prvi mesec, uplati na tekući račun JKP ,,Stadion,, Subotica u roku od 3 dana od dana prijema odluke o davanju u zakup.

U slučaju da ponuđač koji je ponudio najveću zakupninu odustane od zaključenja ugovora ili ne uplati preostali iznos zakupnine najkasnije u roku od 3 dana nakon prijema odluke o davanju u zakup, smatraće se da je odustao od zakupa i gubi pravo na povraćaj plaćenog depozita. U tom slučaju pravo zakupa dobija sledeći ponuđač koji je ponudio najviši iznos zakupnine.

U slučaju zaključenja ugovora o zakupu uplaćeni depozit se uračunava u zakupninu. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vraća se iznos uplaćenog depozita.

Bliže informacije se mogu dobiti na tel. 024/552-800, osoba za kontakt Boris Vugdelija, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 časova.

Obrazac ponude, izjave da prihvata sve posebne uslove iz oglasa i izjave da površinu preuzima u viđenom stanju, mogu se preuzeti na internet sajtu www.jkp-stadion.rs ili lično na adresi

JKP ,,Stadion,, Subotica, Sep Ferenca br. 3
Komisija JKP ,,Stadion,, Subotica