Javni oglas za izdavanje malog bazena

Javno komunalno preduzeće ,“Stadion“ Subotica, objavljuje sledeći

JAVNI OGLAS
ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA IZDAVANJE U ZAKUP MALOG BAZENA

Javno komunalno preduzeće ,,Stadion,, Subotica, na osnovu odluke Nadzornog odbora, objavljuje javni oglas radi izdavanja u zakup malog bazena na objektu SRC „Prozivka“ u Subotici, ulica Nade Dimić br. 2,.

Mali bazen se izdaje u zakup na određeno vreme u periodu od 5 godina od dana potpisivanja ugovora. Mali bazen se izdaje u zakup radi organizovanja škole plivanja. Vreme u kome se može organizovati škola plivanja na malom bazenu je radnim danom od 16,00 -22,00 časova a vikendom od 8,00 -14,00 časova, dok je moguće organizovanje i akva bick-a i sl. u periodu od 21.00-22,00 radnim danima.

Minimalna cena za sticanje prava zakupa iznosi 50.000,00 dinara + PDV/MESEC, a ponude koje budu imale manji iznos neće ni biti razmatrane.

Zakupnina se plaća na sledeći način: 600.000 dinara jednokratno, u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu, a ostatak u mesečnim ratama do kraja ugovorenog perioda.

Zakupnina se plaća na sledeći način: zakupnina u iznosu od 600.000,00 dinara + PDV, umanjena za iznos uplaćenog depozita, u roku od 3 dana od dana prijema odluke o zakupu, a ostatak u mesečnim ratama do kraja ugovorenog perioda u skladu sa zaključenim ugovorom.

Sa ponuđačem koji bude izabran u postupku prikupljanja pismenih ponuda, zaključiće se ugovor o zakupu na određeno vreme u periodu od 5 godina.

U postupku prikupljanja pismenih ponuda mogu da učestvuju pravna lica i preduzetnici koji imaju zasnovan radni odnos na neodređeno vreme, najmanje 6 meseci pre objavljivanja ovog javnog poziva, sa minimum 4 sportska stručnjaka koji imaju odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i koji poseduju odgovarajuću licencu izdatu od strane Plivačkog saveza Srbije.

Zainteresovani ponuđač pismenu ponudu sa priloženim dokazima mora dostaviti najkasnije do 20.05.2019. godine do 12,00 časova, na adresu: JKP ,,Stadion,, Subotica, Sep Ferenca br. 3, poštom ili lično svakog radnog dana.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom ,,PONUDA ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA – MALI BAZEN – NE OTVARATI,,. Ponude se dostavljaju na obrascu ponude sačinjene od strane JKP ,,Stadion,, Subotica. Na poleđini koverte ponuđač upisuje svoje poslovno ime i adresu, broj telefona i prezime i ime ovlašćenog lica za kontakt.

Ponuda mora da sadrži sledeće podatke: poslovno ime i sedište podnosioca, njegov matični broj, poreski identifikacioni broj, broj tekućeg računa za povrat depozita i ponuđenu cenu zakupa, i ista mora biti potpisana potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Uz ponudu ponuđač mora da priloži: fotokopiju rešenja ili izvoda o registraciji, dokaz o uplati depozita, potpisanu izjavu da prihvata sve posebne uslove iz oglasa i izjavu da bazen preuzima u viđenom stanju, fotokopiju prijave na osiguranje (M ili MA obrazac ili drugo), ugovora o radu na neodređeno vreme i odgovarajuće licence izdate od strane Plivačkog saveza Srbije, za najmanje 4 sportska stručnjaka koji imaju odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti fizičkog vaspitanja.

Zakupac je dužan da u periodu trajanja ugovora zameni pesak u filteru malog bazena po pismenom nalogu Zakupodavca.

Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi dokaz o uplati 30 % od početne minimalne cene bez PDV, što iznosi 15.000,00 dinara, a isti iznos je obavezan uplatiti na tekući račun JKP ,,Stadion,, Subotica broj 160-379461-85, sa naznakom ,,Depozit za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda – mali bazen,,.

Nepotpune i neblagovremene ponude će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.

Javno otvaranje pismenih ponuda će se obaviti dana 20.05.2019. godine u 13,00 časova, u prostorijama JKP ,,Stadion,, Subotica, Sep Ferenca br. 3.

Javnom otvaranju pismenih ponuda mogu prisustvovati ovlašćena lica ponuđača (zakonski zastupnik ili punomoćnik na osnovu pismene punomoći).

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena zakupnina.

Zakupnina će se plaćati mesečno unapred do 05-og u mesecu za tekući mesec. Iznos depozita će se uračunati u zakupninu za prvi mesec zakupa, sa time da će zakupac imati obavezu da razliku zakupnine za prvi mesec, uplati na tekući račun JKP ,,Stadion,, Subotica u roku od 3 dana od dana prijema odluke o davanju u zakup.

U slučaju da ponuđač koji je ponudio najveću zakupninu odustane od zaključenja ugovora ili ne uplati preostali iznos zakupnine najkasnije u roku od 3 dana nakon prijema odluke o davanju u zakup, smatraće se da je odustao od zakupa i gubi pravo na povraćaj plaćenog depozita. U tom slučaju pravo zakupa dobija sledeći ponuđač koji je ponudio najviši iznos zakupnine.

U slučaju zaključenja ugovora o zakupu uplaćeni depozit se uračunava u zakupninu. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vraća se iznos uplaćenog depozita.

Bliže informacije se mogu dobiti na tel. 024/552-800, osoba za kontakt Boris Vugdelija, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 časova.

Obrazac ponude, izjave da prihvata sve posebne uslove iz oglasa i izjave da površinu preuzima u viđenom stanju, mogu se preuzeti na internet sajtu www.jkp-stadion.rs ili lično na adresi JKP ,,Stadion,, Subotica, Sep Ferenca br. 3

Komisija JKP „Stadion“ Subotic