Javni oglas za prodaju pokretnih stvari

Javno komunalno preduzeće ,,Stadion,, Subotica, na osnovu odluke Nadzornog odbora, objavljuje javni oglas za prodaju pokretnih stvari i to plivačkih staza, dužine po 25 m – 7 kom. i kalema od prokroma – 3 kom., ponuđaču koji ponudi najveću cenu u postupku prikupljanja pismenih ponuda.

Zainteresovani ponuđač pismenu ponudu sa priloženim dokazima mora dostaviti najkasnije do 25.03.2019. godine u 12,00 časova, na adresu: JKP ,,Stadion,, Subotica, Sep Ferenca br. 3, poštom ili lično svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 12,00 časova.

Dokumentacija: